De duurzaamheid van de industrie

De industrie is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde economie. Dit is altijd al zo geweest. Toch zijn er ook nadelen aan de industrie die in recente tijden steeds meer aan het licht zijn gekomen. Zo was de sector in het verleden niet direct de meest duurzame sector die er op de wereld te vinden was. De uitstoot van broeikasgassen was bijvoorbeeld een flink probleem. Tegenwoordig is dat echter wel anders. De industrie wordt steeds duurzamer en de ontwikkeling van schonere fabrieken en bedrijfsmiddelen is nog lang niet op zijn einde. Het beste moet nog komen.

De komende jaren

De sector zal de komende jaren stapsgewijs een aantal maatregelen doorvoeren die de uitstoot van co2 nog verder zal doen terugdringen. Tegen het jaar 2050 kan de uitstoot zelfs tot 95 procent lager zijn dan hij op dit moment is. Voor in de takken van industrie die zeer energie-intensief zijn is veel winst te behalen. Dit zijn de vormen van industrie waar veel verbranding nodig is om de fabrieken en bedrijfsmiddelen te laten voortgaan. Omdat uit verschillende onderzoeken een aantal resultaten en adviezen zijn gekomen die goed haalbaar zijn, is de tijd nu gekomen om deze in te voeren, zo is men van mening.

Belangrijke sector

Dat de industrie in Nederland deze plannen centraal zet wordt gestimuleerd op vele fronten. De industrie in Nederland is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Een vijfde van het totale bruto binnenlands product (BBP) komt van de industriesector af, 21 procent om precies te zijn. De producten die hieruit voortkomen zijn zowel voor Nederland zelf, als voor het buitenland van groot belang voor de samenleving. De sector moet dus op een meer duurzame manier dezelfde bijdragen kunnen blijven leveren om de wereld verder te kunnen blijven ontwikkelen. Innovatie en vernieuwing wordt daarom sterk toegejuicht door belanghebbenden bij en in de sector.

Flinke opgave

Het is niet gemakkelijk om een sector die bijna de helft van de co2-gassen in een land uitstoot snel duurzamer te maken. Daar gaat flink wat tijd en onderzoek aan vooraf. Het is bovendien zo dat de schadelijkste onderdelen van de fabrieken vaak ook de meest essentiële zijn. Niet elke oplossing is daardoor haalbaar. Het is voor de sector de afgelopen tijd dus vooral noodzakelijk geweest dat de meest reële opties werden gevonden en verder uitgediept. Daar lijkt men nu in geslaagd, afgaande op het plan van acht punten waaraan de sector zich nu de komende jaren wil houden.

Hulp van buitenaf

Ook de Nederlandse overheid is doordrongen van zowel het belang van de sector als de problemen van de sector. De overheid is dan ook voornemens om de plannen die als resultaat van de onderzoeken zijn gepresenteerd de komende jaren te ondersteunen. Zo kan voort worden gemaakt met het ontwikkelen van een industrie die schoner is en koolstofarm is. Dit is noodzakelijk om in de toekomst geen verdere schade aan het milieu te berokkenen. De overgang kan op die manier bovendien geruisloos verlopen omdat de fabrieken niet volledig zelf verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen en andere voorkomende zaken.

industrie en isolatie

Vooral verwarming & isolatie

Een belangrijk punt waarop veel mogelijk is, is de verwarming van de sector. Zo kan in plaats van brandstof bijvoorbeeld met warmtepompen worden gewerkt. Verder is het belangrijk om de betreffende panden goed te isoleren. Ook kunnen de systemen die nu op gas worden gestookt worden vervangen door systemen die elektrisch worden gestookt. Bovendien zal veel worden ingezet op innovatieve methoden om te verwarmen. Al zal dit vooral in het tweede deel van de uitvoering van de plannen, pas na 2025, gestalte krijgen. Dit komt onder meer omdat de ontwikkeling nog verder voort moet gaan en de kosten bovendien flink zijn. Er moet immers flink wat vervanging van systemen worden uitgevoerd.

Hoe denk jij dat de toekomst van de industriële sector zich zal ontwikkelen?